17.09.2018

17.09.2018


08.10.2018

08.10.2018


„DOBRE RADY NA ODPADY”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę w życiu człowieka, począwszy od najmłodszych lat, odgrywa edukacja. Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Fundacja Europejskie Centrum Edukacji wraz z kołem naukowym Politechniki Krakowskiej podejmuje działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych. Prowadzone działania są skierowane do młodego pokolenia, które jest istotnym ogniwem w przekazywaniu zdobytej wiedzy w swoich rodzinach.

Z pewnością lepsze rezultaty przynosi kształtowanie dobrych nawyków związanych m.in. z gospodarowaniem odpadami i uczenie szacunku dla środowiska u dzieci i młodzieży, niż prośby zmiany złej postawy dorosłego. Dlatego działania edukacyjne skierowano w stronę najmłodszej grupy odbiorców, czyli dzieci szkół podstawowych. Dobranie odpowiedniej formy i metody przekazu informacji ekologicznej jest niezbędne, aby prowadzone działania wśród tak młodej grupy słuchaczy przyniosły oczekiwane efekty takie, jak:

- zdobycie wiedzy o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na selektywne zbieranie odpadów;
- zdobycie wiedzy o korzyściach dla środowiska i nas samych, które przynoszą działania zapobiegające powstawaniu odpadów oraz odzyskiem surowców już w wytworzonych odpadach;
-wykształcenie świadomości o odpowiedzialności za stan środowisk, w którym żyjemy.

Najlepiej przyswajamy i utrwalamy wiedzę poprzez aktywne włączenie się do realizowanych działań, czyli w przypadku młodego odbiorcy poprzez zabawę. Daje to możliwość świadomego zaangażowania się w realizację tematu, a przez to efektywniejsze nabywanie wiedzy. Konsumpcyjny tryb życia, jego szybkie tempo a przede wszystkim bardzo duża ilość produktów i przedmiotów jaka związana jest z codziennym życiem generuje zwiększającą się systematycznie liczbę odpadów. Część z nich w ramach rozsądnej gospodarki odpadami można odzyskać, przetworzyć i wykorzystać ponownie. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, świadomej i właściwej gospodarki i wykorzystywania odpadów do tworzenia z nich produktów użyteczności codziennej o designerskim, nowoczesnym i niepowtarzalnym kształcie a także wizerunku. Ogromna ilość produkowanych przez współczesne społeczeństwo odpadów wymusza niejako na ludziach w tym w szczególności na pedagogach wskazanie możliwych działań na powtórne ich wykorzystanie, często w obszarach całkiem nowych. Środowiskami, które powinny inicjować, organizować i wspierać a przede wszystkim promować takie działania stały się lokalne społeczności jakimi między innymi są szkoły, przedszkola, domy kultury itp. Wypracowanie w młodym człowieku, jakim jest dziecko właściwych odruchów i zwyczajów właściwej gospodarki odpadami daje nadzieję na lepszą przyszłość. Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom potrzebę odpowiedzialności za nasze środowisko, mądrego wykorzystywania otaczających nas przedmiotów oraz proekologicznego stanowiska wobec przyrody i świata w mikro lokalnym środowisku jakim jest otaczający dziecko świat szkoły i domu. Zanieczyszczenie środowiska jest powracającym tematem zarówno w mediach, w prasie, na konferencjach naukowych, jak i w domach prywatnych. Dużo mówi się na ten temat, lecz ciągle zbyt mało się robi, żeby ograniczyć zanieczyszczanie środowiska. Tak dzieje się nie tylko u nas w Polsce, ale także w całej Europie. Raport Europejskiej Agencji Środowiska na temat Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stuleci jasno określa sytuację dotyczącą m.in. odpadów: Kraje Unii Europejskiej wytwarzają i transportują coraz większe ilości odpadów stałych. Cele określone w "Strategii odpadowej UE" nie zostały osiągnięte. Działania zaradcze dotyczące odpadów nie ustabilizowały procesów ich wytwarzania, a składowanie ich na wysypiskach, pomimo znacznego postępu w procesach ich odzyskiwania i wtórnego przetwarzania jest wciąż najbardziej popularną metodą zagospodarowywania odpadów. Wtórne wykorzystanie szkła i papieru wciąż wzrasta, lecz niewystarczająco szybko, aby zredukować ogólne ilości wytwarzanych odpadów tego typu. Łatwo można, więc zauważyć, że rośnie góra śmieci, która zagraża środowisku. Aby zmienić tą sytuację należy przekonać społeczeństwo do segregowania i powtórnego przetwarzania odpadów. I nie mogą to być jedynie sporadyczne przypadki, lecz systematyczne, zorganizowane i masowe działanie wszystkich ludzi. Naukę o możliwościach zagospodarowywania odpadów należy zacząć jak najwcześniej, już w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Zdobyte w tym wieku wiadomości i umiejętności kształtują postawy młodych ludzi na całe ich życie.

Mając na uwadze potrzebę edukacji ekologicznej dotyczącej odpadów opracowano program warsztatów dla dzieci z Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu serii 8 warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej, na których dzieci i młodzież w sposób interaktywny, innowacyjny i artystyczny poznają w jaki sposób można wykorzystać niepotrzebne wydawałoby się wszystkim odpady. Każdy z warsztatów będzie miał swój indywidualny tytuł poruszający jeden z rodzajów odpadów m.in. plastik, papier, szkło, tektura itp. Podczas warsztatów połączone zostaną działania edukacyjne na temat ekologii, recyklingu, gospodarowania odpadami z zadaniami praktycznymi i częścią animacyjną, podczas której uczestnicy warsztatów będą się uczyć poprzez gry i zabawy. Warsztaty zakończą się konkursem i wystawą ekozabawek zaprojektowanych przez dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli. Warsztaty poprowadzą studenci z koła naukowego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.


Monady Business Meeting - „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Fundacja Europejskie Centrum Edukacji realizuje projekt pod tytułem „Monady Business Meeting” Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest zorganizowane czterech spotkań regionalne w czterech obszarach tematycznych Małopolskich Inteligentnych Specjalizacjach tj. budownictwo, energetyka, transport i odpady. W spotkaniach weźmie udział 240 uczestników. W celu zwiększenia skali oddziaływania projektu zaproponowano inne formy działań, tj. spoty filmowe, elektroniczny poradnik lessons learnd, transmisję on-line spotkań MBM, oraz udział podmiotów zagranicznych.
Działania wpisane w projekt będą inspirować do tworzenia nowych modeli biznesowych, formułowania i upowszechnianie dobrych praktyk, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, w tym również dotyczących Industry 4.0 w ramach małopolskich inteligentnych specjalizacji.

Wybór tych czterech branż podyktowany był znaczeniem zrównoważonego gospodarowania zasobami w Małopolskich Inteligentnych Specjalizacjach. Co więcej gospodarowanie zasobami w całych łańcuchu wartości generuje innowacje. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyzwaniem i ogromną szansą dla biznesu. Zmiany modeli biznesowych, odpowiadające założeniom idei gospodarki o obiegu zamkniętym, zaowocują stworzeniem nowych możliwości dla przedsiębiorstw. Potencjał zmian w skali europejskiej jest ogromny. Podmioty gospodarcze powinny wykorzystać szanse i inwestować w najnowsze osiągnięcia technologiczne (Industry 4.0) w celu zdobycia trwałej przewagi nad konkurencją.
Ekspansja różnych technologii w gospodarce o obiegu zamkniętym została również wpisana w zakres zadań uczynienia Krakowa, jako inteligentnego miasta przyszłości. Miasto przyszłości jest zielone, ekologiczne, ludzie chcą w nim mieszkać, żyje im się przyjemnie, a pracuje efektywnie. Miasto przyszłości wyrasta z szacunku do mieszkańców i przyrody, osiągając estetyczną i przemyślaną równowagę. Należy, zatem rozwijać technologie, procesy, narzędzia i produkty, których celem jest zmniejszanie ryzyka dla zdrowia i jakości życia związanego z czynnikami środowiskowymi. W szczególności dotyczy to rozwoju innowacyjnych technologii przeciwdziałających powstawaniu zanieczyszczenia w wyniku działalności człowieka, tj. budownictwo, energetyka, transport i odpady.

Spotkania Monday Business Meeting to:
- praktyczne warsztaty i dostęp do najnowszych rozwiązań;
- inspirowanie do tworzenia nowych modeli biznesowych;
- tworzenie i upowszechnianie dobrych praktyk, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, w tym również dotyczących Industry 4.0;
- dostęp do know-how, standardów interoperacyjnych, które pozwolą firmom pokonywać bariery wejścia na aktualny poziom techniki i tworzyć przewagi konkurencyjne;
- wsparcie krajowych MŚP i start up’ów w rozwijaniu i adoptowaniu technologii;
- obserwowanie praktyk pionierów i liderów nowych technologii na poziomie krajowym i światowym;
- doświadczenia z krajowego rynku, związane z inicjowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w przemyśle;
- angażowania młodych kadr do tematyki innowacyjnych rozwiązań poprzez włącznie studentów w praktyczne i perspektywiczne działania kreujące wizje ścieżek rozwoju w krajowym przemyśle;
- zapoznanie z trendami Industry 4.0 i bieżącego stanu techniki rozwiązań.
Odbiorcami projektu będą przede wszystkim: firmy technologiczne, MSP, start up’y, studenci, NGO’sy, instytucje wspierające przedsiębiorczość (np. PARP, MARR, MCP, BGK, ARP), jednostka zajmująca się promowaniem eksportu, Ministerstwo Gospodarki), mieszkańcy i inni.

Pierwsze spotkanie realizowane z projektu odbyło się w dniu 4 kwietnia 2018 r.

Zapraszany na krótką relacje z tego wydarzenia.
XVII spotkanie IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. Współczesne wyzwania z zakresu zmian klimatycznych obyło się w dniu 04.06.2018 r. o godz. 12:00-15:00 w Akademickim Centrum Nanotechnologii i Materiałów AGH ul. Kawiory 30 pawilon D-16, 30-055 Kraków.

Celem spotkania było:
- umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,
- zapoznanie uczestników z aktualnymi projektami i naborami projektów,
- zaprezentowanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych,
- przedstawienie korzyści płynących ze współpracy B+R.

Partnerami spotkania była Fundacja Kraków Miastem Start’upów i Koło Naukowe Ekonomia WZ AGH.


EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI FUNDACJA

Fundacja zajmuje się organizowaniem szkoleń, seminariów czy konferencji związanych z integracją europejską. Działalność fundacji jest całkowicie non-profit.

Uczestniczymy w różnych konferencjach naukowych, opracowujemy konspekty i projekty grantowe. Współpracujemy z uczelniami wyższymi jak placówkami dydaktycznymi.

W programie fundacji jest wspieranie inicjatyw społecznych, jak współpracować w rozwiązywaniu problemów techniczno-organizacyjnych, szczególnie w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej. Wspieramy młodych naukowców poprzez min. dofinansowywanie nagród czy stypendiów.

Prezesem Zarządu Fundacji jest prof. Agnieszka Generowicz.